Kategorie

Akce

Nové produkty

 Všeobecné obchodní podmínky

1.               Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky prodeje jsou platné od 25. 5. 2018 a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (dále jen „dodavatel nebo prodávající“) a spotřebitele (dále jen „kupující“) při uzavírání smluvních vztahů (dále jen „kupní smluva“) prostřednictvím internetového obchodu KMR FISCH umístěného na webové stránce na internetové adrese www.kmrfisch.cz provozovaného společností Baukind s.r.o., U Lučního mlýna 1027/13, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ: 29463912, zapsané v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 55639.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jsou-li smluvními stranami prodávající a jiná fyzická osoba, upravují se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (pokud nejsou tyto vztahy upravené obchodními podmínkami jinak) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující i prodávající se řídí stanovenými obchodními podmínkami a učiněním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s obchodními podmínkami pro dodání zboží prodávajícím.

2.           Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Informace o zboží jako jsou např. rozměry, váha a jiné údaje uvedené v internetovém obchodě provozovatele jsou údaji nezávaznými, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží v nepoškozeném stavu.

3.           Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (potvrzující e-mail).

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě zřejmé chyby v ceně zboží.

4.           Ceny zboží

Ceny jsou uvedeny s DPH. Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kurzu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupujícímu bude vystavena faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad i dodací list. 

5.           Dodací podmínky

Zboží lze zaslat na zvolenou adresu, popřípadě jej lze osobně vyzvednout v prodejně KMR FISCH, Holasická 1069/57, 747 05 Opava 5. Při osobním odběru vyčkejte, až budete k odběru objednávky vyzvání e-mailem, telefonicky nebo sms.

6.           Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná  dnem obdržení  objednávky v internetovém obchodě. V případě, že je zboží skladem, dobírku expedujeme zpravidla do 24 hodin (pracovní dny), u platby převodem na bankovní účet expedujeme po připsání kupní ceny na účet. Pokud zboží momentálně není na skladě, kontaktujeme zákazníka e-mailem nebo telefonicky a upřesníme dobu dodání.

Pokud kupujícímu zboží nebude doručeno do 5 pracovních dnů a nedostanete od nás žádnou zprávu, kontaktujte nás prosím na tel. čísle +420 733 644 781, zřejmě jsme objednávku neobdrželi.

7.           Platba

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

a) dobírkou – dopravci při převzetí zboží

b) hotovostní platbou nebo platbou platební kartou - při osobním odběru v prodejně KMR FISCH, Holasická 1069/57, 747 05 Opava 5 (budete kontaktováni a vyzváni k vyzvednutí objednávky)

c) převodním příkazem na účet České spořitelny 3210127329/0800, po přiřazení variabilního symbolu (čísla faktury)

8.           Doprava

Zasílání zboží uskutečňujeme Českou poštou.

Česká pošta po ČR                           103,- Kč

Česká pošta pro Slovensko              273,- Kč

Při platbě za zboží při jeho převzetí dobírkou je k přepravnému účtováno 57,- Kč.

Při objednávce nad 5000,- Kč není poštovné účtováno.

Osobní odběr zdarma na prodejně KMR FISCH, Holasická 1069/57, 747 05 Opava 5.

9.           Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit - stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím zpracováním. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 733644781  nebo e-mailem na adrese kmrfisch@seznam.cz.

Pokud bude objednávka zrušena ze strany prodávajícího, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s přípravou k odeslání a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, dopravné, skladné apod.).

10.         Odstoupení kupujícího od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující má právo podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, které objednal, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pokud chce kupující této možnosti využít, musí zboží zaslat na svoje náklady v určené lhůtě s tím, že důležité je datum odeslání. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Ke zboží je nutné přiložit písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos (vyjma poštovného) vrácen do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. O rozhodnutí využití této možnosti informujte pracovníky e-shopu písemně e-mailem a zboží osobně vraťte nebo zašlete na adresu KMR FISCH, Holasická 1069/57, 747 05 Opava 5. Zboží odesílejte výhradně doporučeně, dobírka nebude akceptována a bude vrácena odesilateli.

Zboží nesmí jevit známky opotřebování, a to ani částečného, musí být v originálním balení a nepoškozeno.

11.         Záruka

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout, jeho převzetí stvrzuje svým podpisem dodacího listu dopravce. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců a začíná platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami, jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené zásahem kupujícího do výrobku a také do záručního listu. 

12.         Reklamace

Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Reklamace jsou vyřizovány dle platného reklamačního řádu ČR. Adresa pro uplatnění reklamace je KMR FISCH, Holasická 1069/57, 747 05 Opava 5. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující i v případě oprávněné reklamace. Reklamuje-li kupující zboží s vlastním servisem, je vždy nejrychlejším způsobem vyřízení reklamace zaslání zboží do autorizovaného servisu.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list (pokud byl vystaven) a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní včetně všeho příslušenství, které bylo při prodeji součástí výrobku, současně však zboží nesmí být opatřeno příslušenstvím, které se nevztahuje k reklamovanému produktu. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.

Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či závadu stejného charakteru již 3x reklamovanou a uznanou.

13.         Výměna zboží

Při výměně zboží platí podmínky uvedeny v bodě 10. Zboží nesmí jevit známky opotřebování a to ani částečného, musí být v originálním balení a nepoškozeno. V tomto případě platí úhradu dopravného kupující.

14.         Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

15.         Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá a je jimi neodvolatelně vázán. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

V Opavě 25. 5. 2018